PDF-dokumenter

Dokument Senest opdateret
   Service Level Agreement
28. marts 2017 Se PDF


Forretningsbetingelser

1 PRÆAMBEL

1.1. Nærværende Forretningsbetingelser har til formål, at beskrive betingelserne for samhandlen mellem Kunden og Wannafind.

1.2 Forretningsbetingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne, såfremt Kunden har læst og accepteret Forretningsbetingelserne.

1.3 Såfremt der er uoverensstemmelse mellem Forretningsbetingelserne og en aftale imellem Parterne, så vil aftalen have forrang.

1.4 Wannafind forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i Forretningsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Forretningsbetingelser altid er tilgængelige på Wannafinds hjemmeside.2 DEFINITIONER

2.1 "Forretningsbetingelser" er defineret som nærværende forretningsbetingelser.

2.2 "Wannafind" er en forkortelse for Wannafind.dk A/S, CVR-nummer 29412006.

2.3 "Løsning" definerer de ydelser, services og produkter som Wannafind leverer til Kunden.

2.4 "Parterne" benyttes som fællesbetegnelse for kunden og Wannafind.

2.5 "Hostingaftale" anvendes når der refereres til en serveraftale mellem Parterne.

2.6 "Abonnementsaftale" anvendes for køb foretaget igennem Wannafinds hjemmeside, hvortil der ikke er udformet en separat underskrevet Hostingaftale.

2.7 "Trafik" betegner internet baseret trafik til og fra kundens løsning, som leveres via Wannafinds infrastruktur og internetforbindelse.

2.8 "Overtagelsesdag" definerer den dag, hvor Wannafind sætter kundens Løsning i drift.3 BETALINGSBETINGELSER

3.1 Vederlaget for kundens Løsning betales netto inden 8 dage, medmindre andet er specificeret.

3.2 Såfremt kunden opgraderer et produkt, skal kunden betale prisdifferencen for det oprindelige produkt og det opgraderede produkt, i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode, vil det opgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Opgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre opgraderingen indebærer en manuel proces fra Wannafinds side.

3.3 Såfremt kunden nedgraderer et produkt, skal kunden fortsat betale prisen for det oprindelige produkt i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode vil det nedgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Nedgraderingen skal foretages senest 30 dage inden næste faktureringsperiode påbegyndes. Nedgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre nedgraderingen indebærer en manuel proces fra Wannafinds side.3.4 RYKKERSKRIVELSER

3.4.1 Såfremt kunden overskrider Wannafinds betalingsfrist, er Wannafind berettiget til, at sende 1. rykker 10 dage efter betalingsfristen og 2. rykker 20 dage efter betalingsfristen. Hvis betalingen stadig ikke er Wannafind i hænde efter 30 dage fra betalingsfristen, er Wannafind berettiget til at suspendere produktet, samtidig med at kravet videresendes til inkassoinddrivelse. Ved alle betalingsforsinkelser er Wannafind berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes kundens manglende betaling.3.5 TRAFIK

3.5.1 Trafik forbrug faktureres halvårligt bagud, medmindre andet er specificeret.4 PRISER OG GEBYRER

4.1 Alle Wannafinds priser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms.

4.2 Wannafind tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører.

4.3 Alle online betalinger foretaget af kunden tillægges et transaktionsgebyr af NETS. Ved fremsendelse af faktura pr. e-mail, tillægges et administrationsgebyr på kr. 10 og ved fremsendelse af faktura med Post Danmark tillægges et administrationsgebyr på kr. 19.

4.4 Wannafind kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at opsige aftalen skriftligt med en måneds varsel over for Wannafind, fra d. 1. i en måned.

4.5 Såfremt forhold uden for Wannafinds kontrol indtræffer, herunder lovmæssige eller retslige forhold, samt prisstigninger fra Wannafinds underleverandører, er Wannafind berettiget til at foretage prisforhøjelser uden varsel. Ved stigende energi-udgifter, forbeholder Wannafind sig ret til at pålægge en tilsvarende energiafgift til dækning af de øgede energiudgifter. Sådanne prisstigninger og afgifter skal varsles, med minimum en måneds varsel, over for kunden.5 REGISTRERING

5.1 Wannafind påbegynder registreringsprocessen af Løsningen umiddelbart efter at have modtaget kundens samtykke. Kundens almindelige fortrydelsesret stopper i forbindelse hermed.

5.2 Kunden skal være opmærksom på, at det automatiske svar via e-mail efter en bestilling, ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, men blot en elektronisk kvittering for modtagelsen af bestillingen. Den bindende ordrebekræftelse sendes til kunden, når Wannafind har accepteret bestillingen.

5.3 For at etablere en aftale hos Wannafind, forudsættes det, at kunden er myndig, besidder en gyldig accept fra en myndig værge eller er et registreret selskab. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan en aftale ikke etableres.5.4 DOMÆNER

5.4.1 Ved registrering af .dk-domæner, pålægges kunden en årsafgift til dækning af DK-Hostmasters omkostninger, hvilket opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret. Kunden er selv ansvarlig for at meddele DK-Hostmaster sine kontakt- og fakturaoplysninger. Betaling af årsafgift skal foregå via NETS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK-Hostmaster. Betaling af årsafgiften giver kunden ret til løbende at få ændret i domænets databaseoplysninger uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.

5.4.2 Betingelser fra tredjepartsleverandører:
DK-Hostmaster generelle vilkår
IIS' terms and conditions
EURids terms and conditions
Key-Systems terms and condition
Key-Systems registration agreement6 BACKUP

6.1 Wannafind tillader backup af enhver form for information der ikke er i strid med den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt materiale.

6.2 Ved backup, som er oprettet med separat defineret unik krypteringsnøgle, er kunden selv ansvarlig for, at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt. Går krypteringsnøglen tabt, vil hverken kunden eller Wannafind have mulighed for at reetablere kundens data.

6.3 Wannafind er forsikret mod tab af data som følge af indirekte eller direkte skade og følgeskader. Kunden kan til hver en tid få udleveret Wannafinds forsikringspolice.6.4 PROCEDURER

6.4.1 Wannafind foretager backup af de mellem Parterne aftalte data. Som udgangspunkt er backup ikke en del af kundens Løsning, medmindre dette fremgår specifikt af aftalen.

6.4.2 Hvis et backup-job ikke er gennemført som planlagt, vil jobbet først blive kørt ved næste automatiske backup, med mindre andet er specifikt aftalt med Wannafind.

6.4.3 Wannafind udfører ikke tests af gendannelsesprocessen af data eller validitetskontrol af den genskabte data, da det alene er kunden der kender til og kan godkende det genskabte data. Den tid som Wannafind bruger på at genskabe data, der er mistet som følge af kundens handlinger, faktureres til gældende timesats.7 KUNDENS ANSVAR

7.1.1. Kunden er forpligtet til, at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Wannafinds netværk og servere. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må benytte Wannafinds ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte Wannafind og efterspørge anvisning herom.7.1.2. Wannafind er berettiget til at vurdere hvorvidt Kunden benytter Wannafinds produkter efter hensigten. Såfremt Kunden overbelaster Kundens løsning i en sådan grad, at det påvirker Wannafinds platform uhensigtsmæssigt, er Wannafind berettiget til at kontakte Kunden, med henblik på at justere Kundens forbrug eller tilbyde Kunden en alternativ løsning. Såfremt Kunden ikke ønsker at justere forbruget eller acceptere en alternativ løsning, er Wannafind berettiget til at opsige Kundens løsning med en måneds varsel fra d. 1. i en måned. I tilfælde hvor Kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes af Wannafinds opsigelse grundet ovenstående omstændigheder, er Kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.7.2 STAMDATA OG TILLADELSER

7.2.1 Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Wannafind, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige.

7.2.2 Kunden er indforstået med, at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at Wannafind ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som kunden udsender fra Løsningen, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data som Kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.

7.2.3 Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser fra enhver relevant offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af Løsningen der stilles til rådighed af Wannafind.7.3 WEBHOTELLER

7.3.1 Det er ikke tilladt for kunden, at benytte sit webhotel som en ekstern harddisk til lagring af data. Det er nærmere betegnet ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning, uden forudgående aftale med Wannafind.

7.3.2 For webhoteller med egen CGI/ASP/PHP-adgang vil Wannafind løbende vurdere funktionen af de scripts/programmer, som eventuelt kan belaste eller forårsage nedbrud på webhotellets server. Hvis dette er tilfældet, kan Wannafind til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil under normale omstændigheder foregå i samråd med kunden.

7.3.3 I tilfælde hvor Wannafind vurderer at komponenterne i kundens Løsning er forældede og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kan Wannafind til enhver tid fjerne disse komponenter, uden at skulle konsultere kunden.

7.3.4 Et webhotel bliver ikke oprettet før Wannafind har modtaget en underskrevet formular for oprettelsen fra kunden eller før kunden har betalt for oprettelsen online.

7.3.5 Et webhotel løber i 12 hele måneder plus resten af måneden, hvori webhotellet bestilles. Kundens fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke, men kan overføres til et andet webhotels periode efter aftale med Wannafind.7.4 BETALINGSGATEWAY

7.4.1 Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførsler sker i henhold til regler fastsat i lovgivningen for betalingskort, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet.

7.4.2 Kunden er forpligtet til, at tegne en indløsningsaftale med NETS for at kunne benytte betalingsgatewayen. Kunden er ligeledes forpligtet til, at gøre sig bekendt med regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af NETS. Ved overtrædelse af indløsningsaftalen, forbeholder Wannafind sig retten til uden varsel, at lukke kundens adgang til betalingssystemet. Wannafind har intet ansvar i forhold til ansøgningen til indløsningsaftalen eller NETS’ krav i forbindelse dermed.

7.4.3 Wannafind er forpligtet til at efterleve gældende PCI DSS sikkerhedskrav, for det miljø (Betalingsgateway) som behandler, opbevarer og transmitterer kortdata på vegne af kunden.7.5 SOFTWARE

7.5.1 Kunden må ikke fjerne, ændre eller tilsløre immaterielle beskrivelser, der er vist på softwareprodukter eller vises under benyttelsen af softwareprodukterne.

7.5.2 Kunden må som udgangspunkt ikke ”decompile”, ”reverse engineere”, eller demontere softwaren, medmindre en sådan aktivitet udtrykkeligt er aftalt med Wannafind.

7.5.3 Såfremt Microsoft forhøjer deres licensepriser, forbeholder Wannafind sig retten til, at forhøje priserne tilsvarende over for kunden. Såfremt licensreglerne for software ændres og dette påvirker kundens licenser, er Wannafind berettiget til at implementere disse ændringer uden varsel på Løsningen. En sådan ændring skal kunden informeres om umiddelbart herefter.

7.5.4 Ved ophør af aftalen, er kunden forpligtet til at afinstallere alt licenspligtigt software, der er blevet leveret af Wannafind.7.6 DOMÆNER

7.6.1 Ved domænebestilling erklærer kunden, at dennes brug af domænenavnet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Wannafind kan ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab ved kundens uretmæssige brug af domænet.

7.6.2 Ved online betaling vil kundens domæne umiddelbart herefter blive bestilt hos DK-Hostmaster, typisk samme dag som betalingen har fundet sted. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres, såfremt Wannafind ikke allerede har afgivet bestilling til DK-Hostmaster.

7.6.3 I forbindelse med en domænebestilling, skal kundens navne- og adresseoplysninger valideres. Denne validering sker på baggrund af et krav i domæneloven om retvisende data. DK-Hostmaster validerer kundens oplysninger mod enten det danske CPR- eller CVR-register og er en forudsætning for, at bestillingen af domænet kan gennemføres. Såfremt kundens oplysninger om navn og adresse ikke kan valideres, er DK-Hostmaster berettiget til at slette bestillingsansøgningen.7.7 HOSTED EXCHANGE

7.7.1 Det er ikke tilladt at benytte en Hosted Exchange Løsning til distribuering af nyhedsbreve, som SMTP server for websites eller til afsendelse af andre former for automatisk genererede e-mails. En overtrædelse heraf kan resultere i lukning eller suspendering af kundens Exchange konto.7.8 TRAFIK

7.8.1 Wannafind tilbyder som hovedregel fri trafik for alle webhoteller. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Wannafinds servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt ”uforholdsmæssigt stort” trafikforbrug. Vurderingen af hvorvidt et forbrug er ”uforholdsmæssigt stort”, tager udgangspunkt i, at en traditionelt konstrueret webside med et besøgsantal på ca. 1.000 besøgende pr. dag, forbruger under 2 gigabyte trafik pr. måned.8 WANNAFINDS ANSVAR

8.1 Wannafind kan ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabte data. Wannafind er ikke erstatningsansvarlig for tab, såfremt kundens data ikke kan genskabes fra backup grundet manglende validitet af disse.

8.2 Wannafind kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab og følgeskader over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter.

8.3 Wannafind er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til/fra kunden fra Løsningen eller som følge af kundens tab af personlige data eller software. Wannafind kan ligeledes heller ikke holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Ovenstående ansvarsfritagelser er ugyldige såfremt at tabet skyldes Wannafinds forsætlige eller groft uagtsomme handling.9 OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER

9.1 Parterne er gensidigt berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, herunder brugsretten til de leverede ydelser, helt eller delvist til koncernforbundne selskaber, under forudsætning af, at dette er meddelt den anden Part skriftligt mindst 1 måned forud for overdragelsen. Overdragelsen må ikke stille nogen Parter økonomisk eller forretningsmæssigt dårligere end de var forud for overdragelsen.

9.2 Wannafind kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Kunden kan ikke nægte at afgive samtykke uden en saglig grund.10 OPSIGELSE

10.1 SERVERE

10.1.1 En serveraftale kan opsiges skriftligt med 30 dages varsel fra inden serveraftalens udløb. Aftalen bliver automatisk forlænget med 6 måneder hver 6. måned. Alle opsigelser skal foregå skriftligt og bekræftes på e-mail af Wannafind. Wannafind refunderer ikke betalinger såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sin server midt i en periode.10.2 ABONNEMENTSAFTALER

10.2.1 Som udgangspunkt faktureres online bestillinger 6 eller 12 måneder forud og fornyes automatisk, medmindre kunden opsiger Abonnementetsaftalen skriftligt eller via sit kontrolpanel senest 30 dage inden Abonnementetsaftalens udløb. Opsigelsen er først gyldig efter kunden har modtaget en skriftlig bekræftelse pr. e-mail fra Wannafind.11 MISLIGHOLDELSE

11.1 Parterne har ret til at ophæve aftalen ved den modstående Parts væsentlige misligholdelse af aftalen. Kunden kan ligeledes ophæve aftalen såfremt den indeholder mangler og at Løsningens mangler ikke inden for rimelig tid er afhjulpet af Wannafind.

11.2 Ved en af Parternes misligholdelse, skal den misligholdende Part ved skriftligt påkrav have 30 dage til at ophøre med at misligholde. Dette er dog ikke gældende ved betalingsforpligtelser eller forhold af en sådan karakter, at de ikke kan oprettes eller ophøre.

11.3 Såfremt kontrakten ophæves som følge af Wannafinds misligholdelse, er kunden berettiget til at få udleveret alt data tilhørende kunden som Wannafind er i besiddelse af.

11.4 Wannafind kan skriftligt hæve aftalen over for kunden, såfremt kunden har undladt at betale en fremsendt faktura, og ikke efter afsendelsen af rykkeren har indbetalt det skyldige beløb inklusiv renter og gebyrer.12 ERSTATNING

12.1 Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er begrænset til løsningsvederlaget.

12.2 Wannafind er ikke ansvarlig for følgende former for tab:
• Driftstab eller indirekte tab.
• Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data og retablering af systemer.
• Kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance.
• Kundens tab af fortjeneste og/eller goodwill.13 BEHANDLING AF PERSONDATA

13.1 Wannafind er forpligtet til at overholde persondatalovens bestemmelser og sikkerhedsbekendtgørelsen om behandling af personoplysninger.

13.2 Wannafind forpligter sig til, ikke at benytte kundens personoplysninger til andet end hvad der er nødvendigt for at kundens Løsningen fungerer efter hensigten.

13.3 Wannafind er forpligtet til, at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.14 FORTROLIGHED

14.1 Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold, fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke, at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part og kun, at anvende fortrolig information til det formål der er beskrevet i aftalen.

14.2 Som fortrolig information anses enhver information om parternes virksomhed, herunder Parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem deres samhandel, med undtagelse af oplysninger der er offentliggjort af Parterne.

14.3 Parterne er berettiget til, at videregive oplysninger til myndighederne om den modstående Part, til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Den modstående Part er forpligtet til, at udlevere de fortrolige oplysninger i et så begrænset omfang som muligt, dog uden på nogen måde at omgå myndighedernes krav.

14.4 Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter ophør af Parternes indbyrdes kontraktforhold.15 FORCE MAJEURE

15.1 Ingen af Parterne skal i henhold til aftalen anses for ansvarlig overfor den modstående Part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor Partens kontrol, og som Parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Wannafind udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftligt meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.

Den Part, der ikke er ramt af force majeure, er berettiget til at annullere kontrakten, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. En sådan annullering pålægger begge Parter, at tilbagelevere hvad de har modtaget fra den anden Part snarest muligt, og der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne.

Tilfælde af force majeure kan være lynnedslag, oversvømmelser, naturkatastrofer, manglende eller forsinket myndighedsgodkendelse, regeringsindgreb, krigshandling, ildebrand, væbnet konflikt, terrorisme, oprør, arbejdsnedlæggelse, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Wannafinds egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.16 AUTOMATISK KORTBETALING

16.1 Aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betalinger af abonnementer på produkter og ydelser leveret af Wannafind sker ved automatisk overførsel af fakturabeløbet fra kundens betalingskort til Wannafind. Tilmelding til automatisk kortbetaling sker under bestillingen, eller efterfølgende gennem kontrolpanelet. Kunden modtager en faktura pr. e-mail når der automatisk trækkes penge fra kundens konto, som følge af en bestilling.

16.2 Ved indgåelse af aftale om automatisk kortbetaling accepterer kunden, at fakturabeløbet forfalder til betaling samme dag, som fakturaen udstedes.

16.3 Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er gældende og at betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende, som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning af betalingskortoplysninger foretages i kontrolpanelet på wannafind.dk. Hvis kunden er tilmeldt automatisk kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (eksempelvis hvis kortet er spærret, eller kunden afviser betalingen etc.), vil Wannafind fremsende en faktura på normalvis via e-mail. Fakturaens forfaldsdato vil være fastsat til fakturaens udstedelsesdato. Såfremt kunden undlader at betale fakturabeløbet, er Wannafind berettiget til at fremsende en rykker til kunden. Kunden hæfter for alle betalinger, der gennemføres automatisk og rykkere pålægges gebyr jf. pkt. 1.9 i Wannafinds forretningsbetingelser. Såfremt kunden ikke betaler efter afsendelse af rykkere, er Wannafind berettiget til at lukke kundens løsning, hvorefter Wannafinds betingelser for misligholdelse indtræder.17 VÆRNETING

17.1 Nærværende Forretningsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

17.2 Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge, at finde en mindelig løsning på konflikter, og bestræbe sig på, at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og andre ydelser ikke berøres heraf.

17.3 I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut eller ved en dansk retsinstans efter Wannafinds valg.18 SÆRLIGE VILKÅR FOR VISSE PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER

18.1 VIRTUELLE WINDOWS SERVERE

18.1.1 Kunden må kun installere software med en gyldig og aktiv licens tilknyttet.

18.1.2 Såfremt en kunde ønsker at installere Microsoft-software, skal den pågældende software købes gennem Wannafinds salgsafdeling.

18.1.3 Kunden må ikke benytte MSDN-licenser, Action Packs, internal use eller lign. licenser, medmindre dette er skriftligt bekræftet af Microsoft i samråd med Wannafind.

18.1.4 Kunden må udelukkende installere følgende Office-produkter på infrastrukturen/VM’en:

 • OFFICE 365 E3
 • OFFICE 365 PROFESSIONAL
 • OFFICE 365 PROPLUS
 • OFFICE STANDARD SPLA
 • OFFICE 365 PROPLUS SPLA


 • 18.1.5 Alle brugerkonti, som oprettes, skal indeholde brugernes fulde navne. Det er derfor et krav, at en brugerkonto, som f.eks. er navngivet ”kontor1”, skal omdøbes til brugerens fulde navn.

  18.1.6 Medmindre andet er skriftligt aftalt med Wannafind, vil der til den virtuelle server medfølge 2 Remote Desktop-licenser, hvoraf den ene er tilknyttet til Administrator-kontoen. Såfremt kunden ønsker at flere brugere skal have adgang til Remote Desktop, er det påkrævet, at kunden tilkøber ekstra licenser gennem Wannafinds salgsafdeling.

  18.1.7 SQL Express 2008R2 og nyere versioner heraf er de eneste SQL Server-versioner, kunden må installere på serveren uden beregning. Såfremt kunden ønsker at installere andre SQL Server-versioner, skal kunden kontakte Wannafind.

  18.1.8 I tilfælde af at der fra Microsofts side gennemføres et audit, kræver Wannafind administrativ adgang til kundens system. En sådan adgang skal kunne tildeles inden for 24 timer. Kunden skal kun tillade Wannafind denne administrative adgang, såfremt Wannafind kan fremvise dokumentation på indkaldelse til Microsoft Audit.

  18.1.9 Såfremt et brud på ovenstående regler eller Microsofts licensregler resulterer i, at kunden ifalder et erstatningsansvar, vil kunden blive faktureret efter Microsofts gældende licensbetingelser. Såfremt kunden ikke overholder ovenstående regler eller Microsofts licensregler, og Wannafind som følge heraf pålægges at betale et underlicensing fee til Microsoft, vil det pågældende beløb blive viderefaktureret til kunden. Ligeledes vil tid forbrugt i forbindelse med Microsofts audit også blive viderefaktureret til kunden.

  18.2 MICROSOFT OFFICE 365

  18.2.1 Ved køb af Microsoft Office 365 og ved fornyelse af Office 365 licenser accepterer kunden følgende betingelser fra Microsoft: Microsoft Cloud Agreement